Biệt thự Hòn Thơm nằm trong hệ thống khu vui chơi Hòn Thơm do Sun Group và KTS lừng danh Bill Bensley kiến tạo. Được bao quanh bởi thiên nhiên kỳ vỹ và nét kiến trúc có 1-0-2. Không chỉ “mang nét độc đáo vượt thời gian”, biệt thự biển Hòn Thơm còn xứng đáng là trạm dừng chân hoàn hảo để trải qua hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp nhất.Đây được coi là minh chứng cho sự sáng tạo, góc nhìn chiến lược của tập đoàn Sun Group giúp cơ hội đầu tư đầu tư an toàn và khả năng sinh lợi nhuận vượt trội cho nhà đầu tư trong nước. https://dautusungroup.net/du-an/biet-thu-hon-thom/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-21 (月) 16:02:54 (102d)